Verenpaine

VERENPAINE

Kohonneen verenpainepotilaan hoito

Aikuisista suomalaisista noin 2 miljoonalla on kohonnut verenpaine, mutta heistäkin vain joka viidennellä se on ihanteellisella tasolla. Vuonna 2012 noin miljoona suomalaista käytti verenpainelääkkeitä, mutta lähes puolet heistä ei saavuttanut verenpainetavoitettaan.

Kohonnut verenpaine on tila, jossa suurten ja keskisuurten valtimoiden paine on jatkuvasti normaalia korkeampi. Kohonneen verenpaineen alentaminen vähentää aivohalvauksen ja sydäninfarktin vaaraa. Parhaimpaan tulokseen päästään elintapamuutoksilla ja tarpeen vaatiessa lääkärin määräämällä lääkityksellä.

Kohonnut verenpaine on maailmanlaajuisesti tärkein terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä. Yleensä verenpaineen kohoaminen ei aiheuta ihmisille oireita vaikka se olisi jatkuvasti koholla. Verenpainetauti todetaankin usein sattumalta ikäryhmätarkastuksissa tai jonkin muun sairauden yhteydessä. Kohonnut verenpaine on ajan myötä vaaraksi terveydelle ja se on sepelvaltimotaudin riskitekijä. Ikä ja muut valtimotaudin vaaratekijät lisäävät tautiriskiä. Verenpaine kohoaa monilla iän mukana. Kohoaminen saattaa alkaa jo lapsuudessa, ja siihen vaikuttavat elintavat ja perinnöllinen alttius. Riskitekijät, joihin voi itse vaikuttaa, ovat suolan ja alkoholin käyttö, liikunta, ravitsemus ja ylipaino.

Kohde-elinvaurioilla tarkoitetaan kohonneen verenpaineen tekemiä muutoksia kehossa. Kohonnut verenpaine saattaa aiheuttaa esimerkiksi sydämen vasemman kammion liikakasvua, johtaa munuaisvaurion syntyyn tai aiheuttaa silmäongelmia.

Kohonneen verenpaineen hoidon tavoitearvo

Kohonneen verenpaineen hoidon tavoitearvo on alle 140/90 mmHg (kotimittauksessa alle 135/85 mmHg). Diabetesta sairastaville tavoite on alhaisempi (alle 140/80 mmHg, kotimittauksessa alle 135/75 mmHg). Iäkkäillä eli yli 80-vuotiailla tavoitearvo on alle 150/90 mmHg (kotimittauksessa alle 140/85 mmHg).

Kohonnut verenpaine ja Sisältöä elämään!® hoito-ohjelma

Sisältöä elämään!® -palveluissa keskitymme hoidossa mm. ruokavalioon ja liikuntaan sekä säännöllisen lääkehoidon tarkkailuun, toteutukseen ja seurantaan.

Laadimme asiakkaalle yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman, joka sisältää lääkärin määräämän lääkehoidon seurannan ja toteutuksen, verenpainemittaukset ja niiden tuloksista raportoimisen sekä yhdessä asiakkaan ja/tai omaisen kanssa suunnitellut toimenpiteet mahdollisten elintapamuutosten toteuttamiseen sekä muun arjen sujumista edistävän toiminnan.

Seuraamme asiakkaan vointia ja lääkityksen tehoa säännöllisesti ja pystymme näin tukemaan asiakasta ja hänen omaisiaan kommunikoinnissa hoitavalle lääkärille päivittäisistä tai viikottaisista muutoksista.

Asiakkaan näkökulmasta laadittu toimiva hoito-ohjelma turvaa hoidon jatkuvuuden. Hoidon tavoitteena on normaalin verenpaineen saavuttaminen ja säilyttäminen sekä komplikaatioiden ehkäiseminen. Tähän pyrimme ohjaamalla asiakkaitamme elintapojen muutoksiin motivoimalla ja kannustamalla käytännössä esimerkiksi ruokavaliomuutosten tekemiseen. Neuvonnan pohjana käytämme mm. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ikääntyneille suunnattuja ravitsemussuosituksia.

Ravitsemukseen ja ruokailuun liittyvät tavat ja mieltymykset ovat yleensä ikääntyneillä vakiintuneet. Näiden kunnioittaminen on osa Sisältöä elämään!® -hoivapalvelujen laadukasta palvelua ja työtä. Ruokavaliomuutosten tekeminen tapahtuu hienotunteisesti ja yhdessä asiakkaan kanssa neuvottelemalla. Kohonnutta verenpainetta sairastavan ruokavalioon pyritään tekemään muutoksia kannustamalla asiakasta vähentämään suolan käyttöä. Ohjaamme käyttämään ruokiin makua lisääviä erilaisia mausteita tai tuoreyrttejä. Ohjaus ja neuvonta toteutuvat helposti kun otamme asiakkaan mukaan ruoanlaittohetkeen. Ruokailun houkuttelevuutta lisäämme kauniilla kauttauksilla ja luomalla viihtyisän ja kiireettömän ruokailuhetken.

Liikunnan osalta ulkoilemme asiakkaan kanssa säännöllisesti, jotta kävelystä taikka muusta liikunnasta muodostuisi toistuva rutiini. Tämä vaikuttaa positiivisesti myös painonhallintaan. Vaikka ikääntyneille ei suositella laihduttamista tuemme tarvittaessa maltillista (5%) painonpudotusta jos lääkäri on sitä suositellut. Painon pudotus tulee edetä rauhallisesti monipuolista ruokavaliota noudattamalla ja liikuntaa lisäämällä. Proteiinien riittävästä saannista huolehditaan, jotta painonpudotus ei tapahdu lihasten kustannuksella. Liikunnan seurauksena laihtuminen laskee myös verenpainetta.

Elintapamuutoksissa kannustamme alkoholin ja tupakoinnin lopettamiseen tai ainakin vähentämiseen. Tarvittaessa ohjaamme vertaisryhmiin, joissa saa kannustusta samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Yleensä verenpaineen hoitoon kokeillaan ensin elämäntapamuutoksia, jopa useita kuukausia ennen lääkehoidon aloittamista. Lääkehoito on aiheellista, jos toistuvat verenpaineen mittausarvot ovat pysyvästi koholla.

Lääkehoito suunnitellaan jokaiselle ihmiselle yksilöllisesti. Lääkkeen valintaan vaikuttavat ikä, sukupuoli, muut samanaikaiset sairaudet, kuten sepelvaltimotauti, diabetes, astma ym. lääkehoidon aloittamiseen vaikuttavat myös muut sydän- ja verisuonitautien vaaraa lisäävät tekijät sekä mahdolliset jo syntyneet elinmuutokset ja –vauriot.

Lääkehoidon vaikuttavuutta arvioidaan mm. säännöllisin kotimittauksin ja seurantakäynnein lääkärin tai terveydenhoitaja luona. Hyvään hoitoon kuuluu myös säännölliset laboratoriotutkimukset, sairastavan kliinisen tilan ja hyvinvoinnin seuranta vastaanotoilla.

Sisältöä elämään!® –palveluiden henkilökunta huolehtii tarvittaessa säännöllisistä mittauksista ja tarvittaessa raportoi tuloksista hoitavalle lääkärille.
Ota yhteyttä!

Lähteet:

Käypä hoito 1

Käypä hoito 2