Rekisteriseloste


Rekisteriseloste

 
Päivitetty 2.7.2019

 

1. Rekisterinpitäjä

Oy HKH Management Consulting Ltd., ja sen aputoiminimi Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut, Y-tunnus 1537653-7. Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki.

 

2. Yhteyshenkilö tietosuojaa ja rekistereitä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Jari H. Helenius, jari.helenius@sisaltoaelamaan.fi, puhelin 050 341 6042.

 

3. Rekisterin nimi

Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden asiakkaan ja Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
 • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
 • Asiakkaan suostumuksesta, mahdollinen yhteistyö rekisteröidyn lääkinnällisestä -ja terveydenhoidollisesta vastaavan hoitohenkilökunnan kanssa (esim. lääkäri) siltä osin kun kyseinen tieto auttaa kyseistä hoitohenkilökuntaa lääkinnällisissä -ja terveydenhoidollisissa toimenpiteissä.
 • Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen, käsittely ja luvan antaneiden osalta mahdollinen julkaisu verkkosivuillamme.
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.
 • Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi.
 • Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden omaisportaalin- tai muun palvelun käyttöehtojen mukaan.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

 • Nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
 • Lähiomaiset, asumistiedot, talouden koko.
 • Palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten internet- ja automaattipalveluissa mukaan lukien asiakaspalvelukeskuksen puheluiden taltiointi.
 • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot.
 • Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.
 • Tietoa henkilöistä, jotka ovat hoivanneet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja muita seikkoja koskevia muita toivomuksia tai muistiinpanoja.
 • Tietoja rekisteröidyn kotona suoritetusta, tavanomaisen hoiva- ja hyvinvointityön palvelusuunnitelmista, niiden tavoitteista, toimenpiteistä ja toteutumisista.
 • Kokonaisvaltaisen hoivatyön kannalta tärkeitä huomiomerkintöjä liittyen rekisteröidyn yleiseen vointiin ja terveydentilaan sekä mahdolliseen lääkitykseen, sen noudattamiseen ja seurantaan. Tietoa voidaan, asiakkaan suostumuksesta, antaa rekisteröidyn lääkinnästä ja terveydenhoidosta vastaavalle hoitohenkilökunnalle kohdassa 4. mainitulla tavalla.
 • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
 • Muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja.
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja –palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröity itse, omaiset ja rekisteröidyn asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä palveluiden käyttö, viestintä sekä asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvät tapahtumat.
 • Omaisprofiiliin liitetyt henkilöt.
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitystieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
 • Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä.
 • Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut ja muut luotettavat lähteet.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden tai Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai ammatinharjoittajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

 

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta.

 

10. Tiedon korjaaminen

Korjauspyyntö tehdään allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle tai palveluvastaavalle. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.

 

11. Kielto-oikeus

Asiakas voi antaa Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluita henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin.

Asiakas voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti (matkapuhelin, sähköposti). Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, posti, sähköposti), markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, palveluiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.

Jos asiakas ei anna lainkaan suostumuksia ja määrää kaikki mahdolliset kiellot, lähetetään asiakkaalle vain palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellisia tiedotteita.

Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa ja ylläpitää soittamalla Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden asiakaspalvelukeskukseen 010 524 0300 tai kirjallisesti osoitteeseen:

Oy HKH Management Consulting Ltd. / Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut
Asiakasrekisteri
Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki.

Puhelimessa ja kirjallisesti tulee esittää asiakkaan yksilöintiin tarvittavat tiedot.