Tietosuoja


Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut tietosuoja -ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Omavalvontasuunnitelma – Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut

 

Päivitetty 11.3.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Oy HKH Management Consulting Ltd., ja sen aputoiminimi Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut, Y-tunnus 1537653-7.  Katuosoite: Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki. Postiosoite: PL 472, 00101 Helsinki.

 

2. Yhteyshenkilö tietosuojaa ja rekistereitä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Jari H. Helenius, jari.helenius@sisaltoaelamaan.fi tai jari.helenius@hkhconsulting.net, puhelin 050 341 6042.

 

3. Rekisterin nimi

Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden asiakkaan ja Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
 • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
 • Asiakkaan suostumuksesta, mahdollinen yhteistyö rekisteröidyn lääkinnällisestä -ja terveydenhoidollisesta vastaavan hoitohenkilökunnan kanssa (esim. lääkäri) siltä osin kun kyseinen tieto auttaa kyseistä hoitohenkilökuntaa lääkinnällisissä -ja terveydenhoidollisissa toimenpiteissä.
 • Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen, käsittely ja luvan antaneiden osalta mahdollinen julkaisu verkkosivuillamme.
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.
 • Asiakaspalvelukeskuksen puheluiden nauhoittaminen palvelutapahtumien todentamiseksi, oikeusturvan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi.
 • Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden omaisportaalin- tai muun palvelun käyttöehtojen mukaan.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

 • Nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
 • Lähiomaiset, asumistiedot, talouden koko.
 • Palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten internet- ja automaattipalveluissa mukaan lukien asiakaspalvelukeskuksen puheluiden taltiointi.
 • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot.
 • Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.
 • Tietoa henkilöistä, jotka ovat hoivanneet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja muita seikkoja koskevia muita toivomuksia tai muistiinpanoja.
 • Tietoja rekisteröidyn kotona suoritetusta, tavanomaisen hoiva- ja hyvinvointityön palvelusuunnitelmista, niiden tavoitteista, toimenpiteistä ja toteutumisista.
 • Kokonaisvaltaisen hoivatyön kannalta tärkeitä huomiomerkintöjä liittyen rekisteröidyn yleiseen vointiin ja terveydentilaan sekä mahdolliseen lääkitykseen, sen noudattamiseen ja seurantaan. Tietoa voidaan, asiakkaan suostumuksesta, antaa rekisteröidyn lääkinnästä ja terveydenhoidosta vastaavalle hoitohenkilökunnalle kohdassa 4. mainitulla tavalla.
 • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
 • Muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja.
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja –palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröity itse, omaiset ja rekisteröidyn asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä palveluiden käyttö, viestintä sekä asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvät tapahtumat.
 • Omaisprofiiliin liitetyt henkilöt.
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitystieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
 • Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä.
 • Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut ja muut luotettavat lähteet.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden tai Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai ammatinharjoittajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

 

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.

 

10. Tiedon korjaaminen

Korjauspyyntö tehdään allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle tai palveluvastaavalle, joka päättää korjaamisesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.

 

11. Kielto-oikeus

Asiakas voi antaa Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluita henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin.

Asiakas voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti (matkapuhelin, sähköposti). Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, posti, sähköposti), markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, palveluiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.
Jos asiakas ei anna lainkaan suostumuksia ja määrää kaikki mahdolliset kiellot, lähetetään asiakkaalle vain palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellisia tiedotteita.

Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa ja ylläpitää soittamalla Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden asiakaspalvelukeskukseen 010 524 0300 tai kirjallisesti osoitteeseen: Oy HKH Management Consulting Ltd., Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut/ asiakasrekisteri, PL 472 00101 Helsinki. Puhelimessa ja kirjallisesti tulee esittää asiakkaan yksilöintiin tarvittavat tiedot.

 

12. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntäminen ja käyttö

Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut voi kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla.

“Cookie” tai eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä sivumme ala-sivua käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on käyttäjän päätelaitteen IP-osoite ja mahdollinen sarjanumero. Evästeet myös mahdollistavat sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta uudelleen (mm. Omaisportaalimme osalta).

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai virusten levittämiseen.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja palvelumme rekisteriseloste huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.

Yleiset käyttämämme evästeet ja vastaavat tekniikat yms ovat:

Google Analytics: Web-analytiikkajärjestelmän eväste, jota käytetään sivustojen ja niiden osien käytön analysointiin.

Google Ads Remarketing: Mainosjärjestelmän eväste, jota käytetään mainonnan uudelleen kohdentamiseen, näyttökertojen rajoittamiseen ja tavoittavuuden laskemiseen.

Olark Chat: Online-asiakaspavelujärjestelmä, jota käytetään www-sivuilla vierailevien henkilöiden avustamiseen ja palvelemiseen. Chat-palvelun kautta keräämme ja sinne tallennamme yhteydenottajasta mm. seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, alasivut joilla vierailija on käynyt ja tarkemmat tiedot yhteydenottajan palvelutarpeesta. Mikäli yhteydenotto päätyy asiakassuhteen solmimiseen saadut tiedot säilytetään koko asiakkuuden aikana. Muussa tapauksessa tiedot poistetaan yrityksen järjestelmistä viimeistään kolme (3) kuukautta yhteydenottajan viimeisestä yhteydenotosta.

MailChimp: Sähköisen uutiskirjeen ja asiakaskirjeen palvelujärjestelmä, jota käytetään sekä www-sivuilla käyneiden ja heiltä saatujen sähköpostiosoitteiden hallinnointiin ja uutiskirjeiden lähettämiseen että asiakaskirjeiden lähettämiseen.

Mare.io: Sähköinen kysely/palautejärjestelmä, jota käytetään www-sivuilla käyneiden palautteen keräämistä varten.

CrazyCall: Pilvipalvelupuhelinjärjestelmä, jota hyödynnetään asiakaspalvelukanavana ja johon voi mm. jättää soittopyynnön palveluesittelyä varten. Pilvipalvelupuhelinjärjestelmän kautta keräämme ja sinne tallennamme yhteydenottajasta mm. seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, alasivu jolta yhteydenotto on jätetty ja tarkemmat tiedot yhteydenottajan palvelutarpeesta. Mikäli yhteydenotto päätyy asiakassuhteen solmimiseen saadut tiedot säilytetään koko asiakkuuden aikana. Muussa tapauksessa tiedot poistetaan yrityksen järjestelmistä viimeistään kolme (3) kuukautta yhteydenottajan viimeisestä yhteydenotosta.

 

13. Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käyttötarkoitus?

Voimme hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme markkinointiviestintämme tehoa. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä mm. lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa tietoa klikeistä sivustomme ala-sivuilla.

Voimme käyttää sivustojemme käytöstä kerättyä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda asiakas-segmenttejä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet määrätyn ajanjakson aikana. Näille asiakas-segmenteille esitetään palveluumme liittyvää mainontaa. Saatamme käyttää asiakas-segmenttien luomisessa yhteistyökumppaneitamme, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin sen, että yhteistyökumppani käyttää tietoja ainoastaan Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluiden lukuun, eikä hyödynnä tietoja omassa toiminnassaan taikka luovuta tietoja eteenpäin. Saatamme käyttää asiakas-segmenttien luomisessa ja mainonnan kohdentamisessa myös ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Sivuillamme on käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike, LinkedIn jako-painike, Twitter twiittaa-painike, ja Google+ jako-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä sivuillamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee sivuillamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalveluille, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan. Voit tutustua kunkin sosiaalisenmedian yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin oheisten linkkien kautta: Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+.

Sivumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin (mm. yhteistyökumppanimme, viranomaissivut, yms.), mutta emme vastaa näiden sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin kyseisillä sivuilla.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa voi lukea täältä.