SYDÄMEN VAJAATOIMINTA

Sydämen vajaatoimintapotilaan hoito

Sydämen vajaatoimintaa sairastavalla sydän ei pysty pumppaamaan riittävästi verta kehon tarpeisiin. Sydämen vajaatoiminta muodostaa mittavan kansanterveysongelman, koska se syntyy monen sairauden loppuvaiheessa. Pääasiassa sydämen vajaatoiminta on iäkkäiden ihmisten hitaasti kehittyvä sairaus, joka syntyy ikääntymisen myötä ilmenevistä erilaisista elimistön toiminnanhäiriöistä.

Hitaasti kehittyvän pitkäaikaisen vajaatoiminnan oireet ovat aluksi lieviä ja ajoittain esiintyviä. Alussa oireisiin kuuluu väsymys, suorituskyvyn lasku, nesteen kertyminen elimistöön, turvotusten lisääntyminen erityisesti säärissä, jalkaterissä ja sormissa sekä painon nousu. Samanaikaisesti voi esiintyä pahoinvointia, kipua, painontunnetta ja ummetusta. Nämä ovat seurausta sydämen riittämättömästä pumppaustehosta johtuvasta nesteen kerääntymisestä ja muiden elimien ja suoliston toiminnan laiskistumisesta. Jatkuva janontunne, joka ei poistu juomalla, koska juotu neste kertyy elimistöön heikentäen yksilön vointia ja vaikeuttaa arjen askareista selviytymistä.

Hoidon tavoitteena on sydämen vajaatoiminnan tasapainottaminen lisäämällä sydämen pumppausvoimaa ja vähentää sydämen työmäärää. Tavoitteena on lievittää sairastavan oireita, parantaa suorituskykyä, parantaa elämänlaatua sekä sairastavan ennusteen parantaminen.

 

Sydämen vajaatoiminta ja Sisältöä elämään!® hoito-ohjelma

Hoito suunnitellaan aina jokaiselle sairastavalle yksilöllisesti. Se käsittää tarkoin valitun lääkärin suunnitteleman lääkehoidon sekä elämäntapaohjauksen.

Laadimme asiakkaalle yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman, joka sisältää lääkärin määräämän lääkehoidon seurannan ja toteutuksen, turvotusten ja painon seurannan, verenpainemittaukset ja niiden tuloksista raportoimisen sekä yhdessä asiakkaan ja/tai omaisen kanssa suunnitellut toimenpiteet mahdollisten elintapamuutosten toteuttamiseen sekä muun arjen sujumista edistävän toiminnan.

Seuraamme asiakkaan vointia, hoitosuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet ja lääkityksen tehoa säännöllisesti ja pystymme näin tukemaan asiakasta ja hänen omaisiaan kommunikoinnissa hoitavalle lääkärille päivittäisistä tai viikottaisista muutoksista.

Asiakkaan näkökulmasta laadittu toimiva hoito-ohjelma turvaa hoidon jatkuvuuden. Hoidon tavoitteena on ylläpitää sairastuneen hyvinvointia tai kohentaa sitä ja sekä sairauden oireettomuus. Tavoite on saavuttaa normaalit verenpainelukemat sekä ehkäistä komplikaatiot. Tähän pyrimme ohjaamalla asiakkaitamme säännölliseen painon seurantaan, tarkkailemaan verenpainetta, motivoimalla liikunnan harrastamiseen sekä elintapojen muutoksiin kannustamalla esimerkiksi ruokavaliomuutosten tekemiseen.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavan lääkehoito koostuu oireenmukaisesta lääkehoidosta sekä vajaatoimintaa aiheuttavan sairauden lääkehoidosta. Lääkehoitoon liittyy aina nesteenpoistajat eli diureetit ja yleensä nesterajoitus. Lääkehoidon toteuttamisen onnistumiseksi sairastuneen ja hänen omaistensa tulee tietää, miksi, miten ja milloin lääkkeitä tulee ottaa. Sisältöä elämään!® -palveluiden hoitajat ohjaavat lääkehoidon toteutuksessa ja tarvittaessa antavat lääkkeet oikea-aikaisesti. He neuvovat niiden sivuvaikutusten tunnistamisessa. Hoitajat huolehtivat lääkelistan oikeellisuudesta ja pitävät sen ajantasaisena.

Ruokavalio-ohjauksen tarkoituksena on opettaa tunnistamaan ruokavalion yhteys sairauden oireisiin. Ruokavalion tulee olla kevyttä, vähärasvaista ja kasvispainotteista. Joskus useiden pienten aterioiden nauttiminen voi tuntua paremmalta kuin runsaiden pääaterioiden. Koska suola kerää nestettä elimistöön sairastunutta ohjataan vähentämään suolan käyttöä ja suosimaan muita mausteita tai yrttejä. Ohjauksen tukena käytämme Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, Gery Ry:n sekä Suomen sydänliiton tukimateriaalia joka sisältää ikääntyneille suunnattuja ravitsemussuosituksia

Sairastunutta autetaan tunnistamaan nesteen kertyminen elimistöön. Säännöllinen itsensä punnitseminen sekä virtsamäärien seuraaminen ovat yksinkertaisia mutta tehokkaita keinoja havaitsemaan nämä muutokset. Tavoitteena on normaalipainon saavuttaminen ja ylläpitäminen.

Liikunta kuuluu myös sydämen vajaatoimintapotilaan kuntoutukseen. Aktiivisuuden säilyttäminen on tärkeää, jotta kotona asuminen voi jatkua turvallisesti. Sydämen vajaatoimintaa sairastavalle suositellaan säännöllisiä, mutta rauhallisia kävelymatkoja. Jos käveleminen tai arjen askareet aiheuttavat väsymistä, ovat ne yleensä merkkejä ylirasituksesta. Tällöin lepoa tulee lisätä ja keventää liikkumista.

Sydämen vajaatoiminnan pahenemisen estämisessä ohjaamme ja kannustamme tupakoimattomuuteen sekä alkoholin käytön rajoittamiseen.

 

Sydämen vajaatoiminnasta johtuvat alaraajaturvotukset

Alaraajaturvotus johtuu yleensä laskimoiden ja pohjelihaspumpun vajaatoiminnasta sekä lymfanestekierron häiriöistä. Syitä tähän ovat mm. sydämen vajaatoiminta, syvä laskimotukos tai infektiot. Nämä syyt ovat tunnistettava nopeasti. Pitkittynyt alaraajaturvotus on säärihaavan syntymisen riskitekijä.

Alaraajaturvotusten hoidon tärkeimmät elementit kotihoidossa ovat asentohoito, liikunta sekä kompressiohoito. Kompressiohoito poistaa turvotusta, alentaa verenpainetta pinnallisissa laskimoissa, tukee pohjelihaspumpun toimintaa, edistää laskimoveren paluuta, helpottaa heikkojen laskimoläppien toimintaa, ylläpitää hoitotulosta ja estää säärihaavojen uusiutumista.

Kompressiohoito toteutetaan joko sidoksella tai lääkinnällisellä hoitosukalla. Kompressiosidosta tai hoitosukkaa on pidettävä koko hereillä oloajan eli se on laitettava heti heräämisen jälkeen ennen jaloille nousua ja poistetaan vasta nukkumaan mennessä. Kompressiosidos on yleensä ensisijainen turvotusten hoitomuoto.

Sidosten tai hoitosukkien laittaminen on yleensä työlästä ikäihmiselle. Sisältöä elämään!® -palveluiden työntekijät auttavat näiden laittamisessa kullekin sairastavalle tarkoin määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Hoitajiemme ammattitaitoon kuuluu myös asiakkaiden ohjaaminen ja tarkkailu. Tarkkailemme turvotusten ilmaantumisajankohtia, paikkaa, kestoa, kipua, raajojen väsymistä, ihossa tapahtuvia muutoksia, kuten väriä, lämpöä, mahdollisia ihottuma-alueita. Kiinnitämme huomiota tekijöihin, jotka pahentavat oireita tai mitkä tekijät lieventävät sekä mihin aikaan vuorokaudesta turvotuksia esiintyy enemmän. Tarvittaessa tai pyydettäessä raportoimme näistä hoitavalle lääkärille.

 

Turvotusten ehkäisy

Liikunta, painonhallinta, tupakoinnin lopettaminen ehkäisevät turvotusten pahenemista. (kts sydämen vajaatoimintapotilaan hoito-ohjelma).

Jalkojen perushoito, joka sisältää niiden puhtaudesta huolehtimisen, rasvauksen, kynsienhoidon, rasvaukset ovat oleellinen ja tärkeä osa alaraajaturvotuksia olevien asiakkaiden hoitotyötä, jossa Sisältöä elämään!® -hoivapalveluiden työntekijät avustavat ja ohjaavat ikääntyneitä asiakkaitaan. Ohjaamme ja tarkistamme yhdessä asiakkaan ja/tai omaisen kanssa hyvien kenkien ja oikeanlaisten sukkien hankintaan. Ohjaamme sekä tarvittaessa autamme asiakasta hakeutumaan hoitoyksikköön, jos turvotukset lisääntyvät hoito-ohjelmasta huolimatta. Samoin toimimme jos sääressä kipu lisääntyy tai siihen ilmestyy haava tai vamma.
Ota yhteyttä!

Lähdekirjallisuus: Mustajoki M., Alila A., Matilainen E, Rasimus M. (toim.) Sairaanhoitajan käsikirja 2007. Kustannus Oy Duodecim. Hämeenlinna 2007.